Các dự án Hustisya DNA đã được yêu cầu cung cấp quan hệ cha con của chúng tôi giá cả phải chăng và dịch vụ Family Relationship nghiệm DNA với các nước ASEAN khác. trong phản ứng, chúng tôi đã tạo ra một trang web mới mà chấp nhận thanh toán trong 20+ đồng nội tệ được sử dụng trên khắp khu vực Đông Nam Á và các nước lân cận thân thiện.

Chúng tôi mời các ý kiến ​​của bạn như thế nào chúng ta có thể phục vụ tốt nhất của chúng tôi hàng xóm.