Các xét nghiệm ADN bí mật

>>Các xét nghiệm ADN bí mật

Khi một người tham gia thử nghiệm đã qua đời hoặc không muốn hợp tác với thử nghiệm của bạn, chúng ta có thể cố gắng sử dụng DNA từ các đối tượng trên mà họ đã gửi nó như một bàn chải đánh răng. Dịch vụ này chiết xuất hiện ADN trong mẫu mà bạn cung cấp và sau đó xác định nếu có đủ DNA nào đó để tiến hành một phụ hệ hoặc kiểm tra mối quan hệ khác trong gia đình. Như vậy, nó là không hoàn trả nên đủ DNA không thể thu được tuy nhiên một khoản hoàn lại một phần cho một phần của bài kiểm tra mối quan hệ cha / gia đình có thể, số lượng trong số đó sẽ được xác định trên cơ sở từng trường hợp cụ.

NHẮC NHỞ: dịch vụ này là một add-on để kiểm tra mối quan hệ cha / gia đình không phải là một thay thế cho một - Bạn phải đặt hàng một xét nghiệm DNA để tận dụng các nguồn thay thế DNA. Xin xem Hỏi đáp để biết thêm. và rộng, sắp xếp được / table thể tìm kiếm nguồn thay thế DNA.

Bạn cũng có thể lấy DNA từ người thân và thực hiện một nghiên cứu mối quan hệ.