Đây là một add-on cho một thử nghiệm DNA quan hệ cha con chỉ được yêu cầu khi: (1) có nhiều hơn một người cha tốt, (2) những người cha có thể có liên quan đến nhau, và (3) các thêm, người cha có thể là không thể / không muốn cung cấp mẫu.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi trước khi đặt hàng để chúng tôi có thể kiểm tra được hoàn toàn chắc chắn rằng bạn yêu cầu dịch vụ này.